ไข้เลือดออกอีสานพุ่ง ป่วยแล้วกว่า 400 ราย

นพ. ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่า จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรครายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-24 พฤษภาคม พื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าวพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 464 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 196 ราย ชัยภูมิ 33 ราย บุรีรัมย์ 59 ราย และสุรินทร์ 176 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก คาดว่าในช่วงฤดูฝนนี้จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ได้ประสานงานไปยังสาธารณสุขทุกพื้นที่ให้ลงพื้นที่ตรวจร่างกายให้ชาวบ้าน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานศึกษาต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อาจทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ง่าย

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน