กรมการข้าว ถกแนวทางความร่วมมือ ม.แม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าวแบบบูรณาการ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ เดินทางมาเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์และนักวิจัยประจำคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยพันธุ์ข้าวระหว่างกรมการข้าวและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานด้านข้าวร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าว ได้ร่วมหารือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถึงแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในการพัฒนางานวิจัยพันธุ์ข้าวดีเด่นที่น่าสนใจ เช่น หอมแม่โจ้ 9 หอมแม่โจ้ 100  หอมแม่โจ้ 6 หอมแม่โจ้ 8 หอมแม่โจ้ 16 เป็นต้น และความร่วมมือด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยพันธุ์ข้าวร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวนา

รองอธิบดี กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้ความร่วมมือต่อยอดงานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงส่งเสริมเชิงพื้นที่ ตลอดจนงานวิชาการต่างๆ ที่จะมาบูรณาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมาส่งเสริมพัฒนาให้กับพี่น้องชาวนาต่อไปในอนาคต