กสส.ปลื้มยอดขายสินค้า 8 สหกรณ์นำร่องผ่าน ThaiTrad.com ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า ผลการจำหน่ายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com  ซึ่งเชื่อมโยงกับหลายประเทศทั่วโลก ในนามของคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลางในโครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ตลอดปี 2564

ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีการค้าขาย  ผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น เป็นการยกระดับรายได้และขยายตลาดสินค้าเกษตรในขบวนการสหกรณ์  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่าผลการเจรจาธุรกิจเกิดมูลค่าการซื้อขายคาดการณ์  1 ปี ประมาณ 80  ล้านบาท(ข้อมูล 5  ม.ค. 65) จากสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่องโครงการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม  8  แห่ง สินค้าจำนวน 42 รายการ ได้แก่ สินค้ากลุ่มข้าว โคนมและโคเนื้อ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 8  แห่ง ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจำนวน  22  บริษัท จาก 9  ประเทศคือ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่นและอินเดีย   จากความสำเร็จเบื้องต้นนี้จะเป็นการทำให้สหกรณ์อื่น ๆ เห็นช่องทางการขยายโอกาสทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นสร้างโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

“ ทั้งนี้ ได้เกิดคู่เจรจาการค้า 59 คู่  สินค้าที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ นมอัดเม็ด  สินค้าสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่อง เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีคุณภาพ ในปี 64 ที่ผ่านมาเมื่อเข้าร่วมโครงการนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้เปิดเวทีอบรมการค้าบนระบบแพลตฟอร์ม เช่น การทำกิจกรรมการค้าออนไลน์แบบจับคู่ธุรกิจ หลักเกณฑ์การขายสินค้าของบนแพลตฟอร์มเป็นต้นให้กับทั้ง 8 สหกรณ์ เนื่องจากผู้ค้าต้องมีความพร้อมด้านสินค้าสำหรับยอดการเจรจาธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อในระบบ  นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนช่องทางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Phenixbox.com ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดของสถาบันเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในความร่วมมือนี้มี 19 สหกรณ์ให้ความสนใจเข้าร่วม และได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ AWC จำนวน 12 สหกรณ์ เจรจากับผู้ประกอบการ 14   แห่ง มีคู่เจรจารวม 41 คู่ ผลการเจรจา     คาดว่าใน 1 ปีนี้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านบาท (ข้อมูล 5 ม.ค. 65)”  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

สำหรับสหกรณ์นำร่องจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com  ในปี 2564 มีจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด  สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี  สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จ.สระบุรี

และในปี 2565 ตั้งเป้าว่าจะดึงสหกรณ์เข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ThaiTrade.com อีกประมาณ  10 แห่ง  ซึ่งจะต้องเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการค้าขายกับต่างประเทศ และตั้งเป้าอบรมสหกรณ์เข้าร่วมค้าผ่านแพลตฟอร์ม  Phenixbox.com  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้าในประเทศประมาณ  70 สหกรณ์ โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นต่อไป