วว. โดย ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร ผ่านการตรวจประเมิน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิต จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พร้อมบริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ด้านการผลิตเครื่องสำอางให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มุ่งเน้นการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ทุกภาคส่วน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศ ผ่านกลไกการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยขณะนี้ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร  (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ได้ผ่านการประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพร้อมให้บริการในกรอบการดำเนินงานด้านการให้บริการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับอุตสาหกรรม ให้บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านเครื่องสำอาง ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร หรือ ICOS วว. จัดตั้งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice) โดย ศูนย์ฯ แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บริการที่เป็น Total  Solution เบ็ดเสร็จและครบวงจร สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Startup เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจผ่านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

“…วว. พร้อมนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม เทคโนโลยี เข้าไปตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้เข้มแข็ง ความสำเร็จของประเทศคือความภาคภูมิใจขององค์กร วว. …” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบ ครบวงจร (ICOS) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 02-577-9000, 02-577-9004 และ อี-เมล [email protected]