คณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศมหาศาล ผู้ประกอบการทุกเซ็กเตอร์ (Sector) ทยอยชัตดาวน์ (Shutdown) ตัวเอง ขณะที่แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า บางส่วนถูกเลิกจ้างถาวร บางส่วนตกงานชั่วคราว บางส่วนถูกปรับลดเงินเดือน ฯลฯ

แน่นอนว่า วิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ มีส่วนสำคัญที่ทำให้โครงสร้างของธุรกิจท่องเที่ยวและแนวทางการทำงานของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก สะท้อนมุมมองว่าผู้ที่จะอยู่รอดในยุค COVID-19 นั้น ไม่ใช่ผู้ที่รวยที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเก่งที่สุด แต่เป็นผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดโดยในช่วงปี 2018-2019 ซึ่งเรียกว่าเป็นยุค Digital Disruption ที่คนทั่วโลกได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล การจองและการแชร์ของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทัน มีลูกค้าน้อยลง รายได้ลดลง แต่มีต้นทุนสูงขึ้น ทำให้เกิดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะ (Reskill & Upskill & New Skill) รองรับการจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกิจกรรมที่ 1 พัฒนาการพัฒนาหลักสูตรพรีเมี่ยม (Premium Course) กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนโมดูล สำหรับหลักสูตรระยะสั้นทางสมรรถนะ โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันการวางแผนพัฒนาคุณภาพและพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว

ในด้านการสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะ ความรู้ และสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานตามอาชีพและมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะการสื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติ” โดยคำนึงถึงทักษะสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ซึ่งทักษะทั้ง 2 ประการ มีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเชิงลึก แก่บุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่ง (Coastal Tourism) วิถีใหม่