กรมการข้าว โชว์ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.เชียงใหม่

นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามแผนงานที่ตั้งไว้ เพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้าว พัฒนาการผลิตให้ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ประกอบการค้าข้าว และมีอำนาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการแปรรูปข้าวในรูปบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งออกสู่ตลาด เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวว่า การผลิตในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการผลิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ ทำให้เกษตรกรผลิตข้าวไม่มีคุณภาพ และมีรายได้ไม่แน่นอน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่กรมการข้าวให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้กรมการข้าวได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สารสนเทศในการจัดทำฟาร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ กรมการข้าวได้มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และมีภารกิจที่สนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ช่วยให้ชุมชนและองค์กรชาวนาเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กรมการข้าวและเกษตรกร โดยกรมการข้าวยังคงดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่หยุดพัฒนา เพื่อเร่งผลักดันคุณภาพผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ตามวิสัยทัศน์คือ “ข้าวไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตชาวนาเข็มแข็ง”

นางสาวอัจฉรา จุมภูก๋า ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว

นางสาวอัจฉรา จุมภูก๋า ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงในการผลิตไปทางที่ดีขึ้น เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากกรมการข้าว ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาให้องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา โดรนเพื่อการเกษตร และเครื่องสีข้าว ทำให้ต้นทุนลดลงมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานนำไปสู่การมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด 41 ราย พื้นที่ในการเพาะปลูก 315 ไร่ ผลิตข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP มีการผลิตข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ รวมไปถึงข้าวญี่ปุ่นในบางครั้ง อีกทั้งยังแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารอีกด้วย

“มีความประทับใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเป็นอย่างมาก เพราะเห็นถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น และใส่ใจในการช่วยเหลือเกษตรกร เข้ามาแนะนำให้องค์ความรู้ต่างๆ ทำให้เกษตรกรได้รู้จักขีดความสามารถและศักยภาพของตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ” นางสาวอัจฉรา จุมภูก๋า ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กล่าว