กรมชลฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กทม. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่รวมประมาณ 407,543 ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยมีโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ 16 แห่ง ฝายทดน้ำ 10 แห่ง ท่อระบายน้ำ 4 แห่ง ความจุรวมประมาณ 494 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 193,000 ไร่

สำหรับในปี 2565 มีแผนดำเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา 27 โครงการ โครงการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน 1 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนในปี 2566 มีแผนที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาอีก 29 โครงการ โครงการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน 1 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ประมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต