กรมการข้าว บรรลุเป้าหมายโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวภายหลังการประชุมสรุปปิดการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาไทย โดยเฉพาะเรื่องความต้องการเมล็ดพันธุ์ดีสำหรับใช้เพาะปลูก จึงได้อนุมัติงบประมาณและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาให้มีเมล็ดพันธุ์ดีเพียงพอต่อความต้องการ

กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านข้าว จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มเติมชุดเครื่องชั่งบรรจุ พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ (โรงงาน A2) จำนวน 20 ชุด ดำเนินงานในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ลำปาง ลพบุรี พัทลุง เชียงใหม่ พะเยา กำแพงเพชร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อุดรธานี กาฬสินธุ์ แพร่ นครสวรรค์ สุรินทร์ ขอนแก่น สกลนคร ชลบุรี ราชบุรี สุโขทัย และสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ (โรงงาน A2) จำนวน 18 ชุด ดำเนินงานในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ลำปาง พัทลุง เชียงใหม่ พะเยา กำแพงเพชร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อุดรธานี กาฬสินธุ์ แพร่ นครสวรรค์ สุรินทร์ ขอนแก่น สกลนคร ราชบุรี สุโขทัย และสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุง/เพิ่มเติม เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงาน OECF (โรงงาน A1) จำนวน 5 ชุด ดำเนินงานในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร้อยเอ็ด แพร่ นครสวรรค์ และราชบุรี

กิจกรรมที่ 4.1 จ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ จำนวน 4 แห่ง  ดำเนินงานในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นครราชสีมา ชัยนาท และสุโขทัย กิจกรรม 4.2 จัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นครราชสีมา ชัยนาท และสุโขทัย โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้มีการประกาศขยายระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และบริษัทคู่สัญญาได้ดำเนินการส่งมอบงาน ครบทั้ง 4 กิจกรรมแล้วเมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2565

ด้าน นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ ผู้นำทีมคณะผู้สังเกตการณ์โครงการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย กล่าวว่า จากการทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และชอบธรรม จึงทำให้โครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย จึงหวังว่าในอนาคตกรมการข้าวจะสามารถนำโครงการดังกล่าวไปพัฒนา ต่อยอด ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกรโดยทั่วไป ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวโดยรวมของประเทศต่อไป