เกษตรเตรียมโชว์ศักยภาพภาคเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลกในงาน World Expo 2020 Dubai หวังต่อยอดส่งออกสินค้าเกษตรไทยในตลาดตะวันออกกลาง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์มีศักยภาพส่งออก ในงานมหกรรมโลก World Expo 2020 Dubai ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2565 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ภายใต้แนวคิด “Digital for Agri-Dev”

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าชมงานเห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรไทย ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และประเทศใกล้เคียง และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ รวมทั้งประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ที่เข้าร่วมจัดงานดังกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบการนำเสนอ จะเน้นนำเสนอความก้าวหน้าในการผลิตสินค้าเกษตรของไทย ประกอบด้วย 1. การจัดแสดงนิทรรศการแสดงเรื่องราว (Story) ให้เห็นการเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบส่งเสริมการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่กระบวนการเตรียมการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตให้ปลอดภัย จนถึงตัวสินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับ และ

2. การจัดแสดงสินค้าคุณภาพ พร้อมเปิดให้ผู้เข้าชมงาน ณ อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ได้มีโอกาสทดลองชิมตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรไทยกว่า 10 ชนิด ซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามต้องการของตลาด และผลผลิตที่มีโอกาสในการเติบโตหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขยายโอกาสในตลาดแถบประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ งาน The World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (BIE : Bureau of International Exposition) โดยในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 งาน World Expo จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์

ซึ่งนับเป็นการจัดงาน World Expo ครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน คือ Connecting Minds, Creating the Future และแนวคิดรองในหัวข้อ Mobility explores the smarter movement of people, Goods & Idea โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงประเด็นหลักเรื่อง Connecting Minds, Creating The Future โดยมุ่งนำเสนอเนื้อหาหลักใน 3 หัวข้อ ได้แก่ โอกาส (Opportunity) การขับเคลื่อน (Mobility) และความยั่งยืน (Sustainability) พร้อมกับมุ่งเน้นการสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรมทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนในระดับนานาชาติ

ประกอบกับราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนั้น การเข้าร่วมงาน World Expo 2020 ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เกิดการ Connection Minds และ Creating The Future ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความพร้อมของประเทศไทยและประชาชนคนไทยในการเป็นประเทศ 4.0 (Thailand 4.0) อีกด้วย