เกษตรฯ ชวนเกษตรกร ใช้บริการ ศดปช. แนะใช้ปุ๋ยให้ถูกต้อง เหมาะสมกับดินและชนิดพืช ลดต้นทุนได้จริง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรจึงกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมากโดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เช่น สภาพอากาศทั่วโลกส่วนใหญ่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น หลายประเทศใช้ปุ๋ยเคมีทำการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น ประเทศผู้ผลิตและส่งออกปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของโลก เช่น จีน รัสเซีย และเบลารุส ชะลอหรือห้ามส่งออกปุ๋ยเคมีเพื่อความมั่นคงทางอาหารและภาวะสงคราม ซึ่งจีน รัสเซีย และเบลารุส เป็นแหล่งนำเข้าปุ๋ยเคมีของไทยลำดับที่ 1, 3 และ 10 ตามลำดับ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ตั้งแต่ปี 2558 เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต

ซึ่งปัจจุบัน มี ศดปช. จำนวน 882 ศูนย์ ตั้งอยู่อำเภอละ 1 ศูนย์ทั่วประเทศ มีเกษตรกรช่วยกันบริหารจัดการกันเอง และมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยง โดยบริการของ ศดปช. นั้น ทุกศูนย์จะมีเกษตรกรคอยให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว รวมทั้งจัดหา บริการ ปุ๋ยคุณภาพดี เน้นการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก 4 ถูก คือ ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี และบริการผสมปุ๋ยให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินโครงการรณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และไถกลบตอซังทำให้เกิด 4 ลด 4 เพิ่ม คือ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน และลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี ในขณะที่ทำให้มี 4 เพิ่ม คือ เพิ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้ ในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีปรับราคาสูงขึ้นและขาดแคลนจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ดังกล่าวข้างต้น

กรมส่งเสริมการเกษตรขอระชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกร เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดิน วิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม