“กิตติชัย” ชู มข.เจ้าภาพ 3 พลังเพื่อแผ่นดิน “ม.อ.-มช.” ร่วมดันโครงการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย 4.0

รศ. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ University 4.0 ระหว่าง มข. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (มช.) ว่า มข. และ ม.อ.ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาหลายปี กระทั่ง ปี’58 มช.ได้เข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ขึ้น โดยทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตคล้ายๆ กัน คือมุ่งพัฒนาเพื่อออกไปรับใช้และตอบสนองความต้องการของภูมิภาค ประเทศชาติ และสังคมโลก ซึ่งการพัฒนานักศึกษาขึ้นอยู่กับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย ผนวกกับวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละพื้นที่ การพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการเรื่อยมา ในอดีตนักศึกษาไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ อาสาพัฒนาชนบท ปัจจุบันเน้นการไปช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของสิทธิมนุษยชนและจิตอาสา สิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไปจนถึงในอนาคต คือการพัฒนานักศึกษาผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะจริง

ด้าน นางสุวิมล ลครชัย รักษาการ ผอ.กองกิจการนักศึกษา มข. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันผ่านกิจกรรมการสัมมนา การระดมความคิดเห็น และการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 140 คน โดยไฮไลต์กิจกรรมในครั้งนี้คือการเสวนาในหัวข้อ “พลังนักศึกษาในการขับเคลื่อนสู่ University 4.0” โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกรณีศึกษากิจกรรมสู่ Thailand 4.0 การพัฒนาผู้ประกอบการในยุค 4.0 การบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การระดมสมองเพื่อร่วมวางแนวทางร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา และการจัดกิจกรรมจิตอาสา

ส่วน นางสาวพลอยไพลิน วงษ์ตรี นายกองค์การนักศึกษา มข. กล่าวว่า นำความรู้มาเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างยิ่ง คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้นำนักศึกษาเกิดแนวคิดในการกระตุ้น องค์กรและเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ University 4.0

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด