ม.มหิดล ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาหลักซึ่งมีบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับประเทศ และในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมวางระบบ และกำหนดนโยบาย ภายใต้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลของมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ประเทศไทยได้เริ่มมี พ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของPDPA ว่า จะช่วยทำให้ประเทศไทยเกิดความเชื่อมั่นจากผู้มาลงทุนจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นแม่แบบของการวางระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation: GDPR) ที่ครอบคลุมสิทธิของประชาชนชาว EU ทั้งที่อยู่ในและนอกกลุ่มประเทศ EU แม้จะไม่เข้มข้นเท่า แต่ก็อยู่บนหลักการพื้นฐานเดียวกัน คือ การมีกฎเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศชาติได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล “Core Team” ซึ่งมีตัวแทนของทุกส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน PDPA ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งช่วยสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง PDPA ทั้งในนักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งได้มีการขยายผลการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน PDPA สู่ประชาชนทั่วไป เพื่อการสร้างความตระหนักรู้ให้ขยายวงกว้างออกไป และให้เกิดความยั่งยืนโดยได้ริเริ่มจัดหลักสูตรการเรียนรู้รายวิชาออนไลน์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อรายวิชา “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Principles for Mahidol University’s Students and Staff)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูล “Core Team” มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนเป็นผู้จัดทำและเป็นผู้สอนหลักในรายวิชาออนไลน์ “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Principles for Mahidol University’s Students and Staff)” ทาง MUx กล่าวเสริมว่า PDPA ของประเทศไทย มีหลักการคล้าย GDPR ของ EU ที่สำคัญตรงที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึง แก้ไข ลบเพิกถอน ตลอดจนระงับการใช้ข้อมูลของตนได้ และองค์กรผู้ทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลจะได้กลับมาทบทวน หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความเสี่ยงในการละเมิด ณ จุดใดบ้าง ไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล(Data-driven Organization) ได้อย่างยั่งยืนในรายวิชาออนไลน์ “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Principles for Mahidol University’s Students and Staff)” ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นในระบบ Mux ผู้เรียนจะได้ทราบถึงหลักการและแนวทางบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลว่าจะต้องมีความระมัดระวัง รวมทั้งสิทธิอันพึงกระทำในเรื่องใดบ้าง โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์เกือบครึ่งทศวรรษในการเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี มองว่าการใช้ข้อมูลบุคคลในเชิงธุรกิจถือเป็นโอกาสทางการตลาดในการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมของลูกค้า แต่อาจเสี่ยงต่อการละเมิดได้หากใช้โดยไร้กรอบควบคุม ซึ่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ไม่ใช่เรื่องเฉพาะคนไอที แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนและทุกฝ่ายในสังคมจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ามาเรียนรู้ในรายวิชาออนไลน์ “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Principles for Mahidol University’s Students and Staff)” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th