กรมข้าว-ธกส.ลงนามร่วมมือกับ GIZ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หนุนเกษตรกรไทยทำนาที่ยั่งยืนและลดโลกร้อน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาเงินทุนสนับสนุนของ (Grant agreement) ในโครงการ Thai Rice NAMA “เทคโนโลยีการทำนา และมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการทำนาที่ยั่งยืนและลดโลกร้อน” พร้อมนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เเละนายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยเเละประเทศมาเลเซีย องค์กรความร่วมมือประหว่างประเทศของเยอรมัน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีกรมการข้าวเเละองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอร์มัน (GIZ) มีความร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เเละลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) ในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี เเละสุพรรณบุรี

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถส่งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนเเละเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่ยั่งยืน โดยโครงการฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการสนับสนุนทางการเงิน สำหรับเป็นกลไกสนับสนุนทั้งในภาคของเกษตรกรผู้เข้ารับบริการ เเละภาคของเอกชนผู้ให้บริการ สำหรับการปรับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ ผ่านเงินทุนสนับสนุนโครงการฯ โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้จัดการเงินทุนสนับสนุน เพื่อดำเนินมาตรการสนับสนุนทางการเงินนี้ โดยดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% ให้แก่เกษตรกรสำหรับบริการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ เเละ 50% สำหรับผู้ให้บริการในการจัดซื้อชุดเครื่องมือการปรับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์

“การพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ให้เกิดความเข้มเเข็ง โดยการเสริมสร้างการเรียนรู้เเละทักษะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเเละยั่งยืน มีความจำเป็นที่ต้องมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งมาตรการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเกษตรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพิธีลงนามสัญญาเงินทุนสนับสนุนโครงการ ระหว่าง ธ.ก.ส. เเละ GIZ ” นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร กล่าว