ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนวัตกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สืบสานงานเครื่องประดับลูกปัดมโนราห์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการนวัตกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สืบสานงานเครื่องประดับลูกปัดมโนราห์ โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธาน ซึ่งมี นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ “มโนราห์” ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มโนราห์ ชุมชนท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะทางด้านวิชาการ และอาชีพให้แก่นักศึกษา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการเสวนาให้ความรู้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมแห่งปลายด้ามขวาน สืบสานมโนราห์ มรดกภูมิปัญญาของโลก” วิทยากรเสวนา โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ผู้สอนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาวยิ่งรัก ศิริรักษ์ ครูผู้สอนโนรา โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา และ นายปภัค แก้วบุญชู ครูผู้สอนดนตรีพื้นบ้าน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และมีการมอบเกียรติบัตรขอบคุณให้กับวิทยากร

โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ผู้สอนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มโนราห์เป็นแหล่งรวมศิลปะทางด้านช่าง มีบทบาทหน้าที่ในสังคมด้านพิธีกรรมของท้องถิ่น เช่น มโนราห์โรงครู ซึ่งสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน มีการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ ผู้แสดงประกอบพิธีกรรมทางมโนราห์ มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง เครื่องแต่งกายในสมัยก่อนลูกปัดไม่ค่อยมีความหลากสี แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายของสีลูกปัดมากขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกลวดลายให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น

โดย คุณกนิษสรา จันทร์รัตน์ ตัวแทนจากผู้ประกอบการในชุมชน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีคณะทัวร์เข้ามาเที่ยวบ้าง รวมถึงมหาวิทยาลัยติดต่อเข้ามาให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงาน เข้ามาฝึกทำและเรียนรู้ โดยมีการประสานกับผู้ใหญ่ในการขอเข้าพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายของชุดมโนราห์ และได้มีการจัดบู๊ธออกงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุดลูกปัดมโนราห์ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น หรืองานพิธีการต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ก็ได้นำผลงานผลิตภัณฑ์ชุดลูกปัดมโนราห์เข้ามาร่วมในการต้อนรับด้วย

โดย นางสาวพิมพ์มาดา สิงหโกวินท์ ตัวแทนจากนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนซึ่งได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กล่าวว่า ได้ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ การได้รู้จักถึงขั้นตอนในการร้อยลูกปัดมโนราห์ออกมาเป็นลวดลายที่สวยงาม ได้ความรู้ประวัติความเป็นมาของมโนราห์ โดยรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะของมโนราห์ รวมถึงได้ความรู้ในเรื่องของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ การอนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณี รวมถึงการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาได้ต่อไป