อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพด กึ่งอัตโนมัติ ผลงาน “ดอนบอสโกสุราษฎร์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 6/8 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม 41 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานศึกษาแห่งนี้ดำเนินกิจการโดย มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เปิดสอนทั้งประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายชนะ กฤตานุพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้ามาตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

ทีมนักประดิษฐ์อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพด

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายชนะ กฤตานุพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ และ ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทุกด้าน พร้อมขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ

 

สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพด

คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน

งานวันนักประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ 2564-2565 (Thailand Inventors Day 2021-2022) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์ไบแทค บางนา กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ได้ส่งตัวแทนครู คือ นายวิบูลย์ศักดิ์ วงษ์แหวน นำผลงาน “เส้นสายลายกระจกศิลป์เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน” ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าว

โชว์การทำงานของสิ่งประดิษฐ์

ขณะเดียวกัน ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาแผนกช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ปรากฏว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ คือ อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพดและบดหยาบซังข้าวโพดกึ่งอัตโนมัติ พร้อมกับอุปกรณ์ 2 in 1 สำหรับผ่าคั้นน้ำมะนาวและส้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพด

อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพด

“อุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพดและบดหยาบซังข้าวโพดกึ่งอัตโนมัติ” เป็นผลงานของ นายกริชเพชร ทองใหญ่ นายศรัญยู เกิดผล และ นายณัฐพงษ์ ดุจแก้วแสง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ และ อาจารย์คัมภีร์ ช่วยเพชร โทร. 081-416-6570 เป็นที่ปรึกษาโครงการ

เนื่องจากอุปกรณ์แปรรูปข้าวโพดที่ซื้อขายในท้องตลาดทั่วไปมีราคาสูง และมีจุดอ่อนเรื่องการแยกเมล็ดข้าวโพด เพื่อแปรรูปเป็นข้าวโพดอบแห้ง สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงคิดค้นอุปกรณ์แกะเมล็ดข้าวโพดและบดหยาบซังข้าวโพดกึ่งอัตโนมัติ ที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ

อุปกรณ์ 2 in 1 สำหรับผ่าคั้นน้ำมะนาวและส้ม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน เหล็กฉากหนา 1.5 mm เหล็กเหลี่ยม 1.5 นิ้ว 1.5 mm มอเตอร์ 3/4 แรง ระบบแกะเมล็ดเป็นเพลา 6 นิ้ว ฝังเดือยนอก 2-3 mm เป็นระบบหมุนโดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยสายพาน เป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำงาน ประกอบด้วยแกนเพลาหมุนอิสระตามแรงมอเตอร์ 3/4 แรง กินไฟน้อย ไม่สูญเสียกำลัง ระบบแยกขนาดใหญ่ทำให้รอบต่ำ

จุดเด่นของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ เมล็ดข้าวโพดออกมาสวยงาม มีค่าความแตกหักไม่เกิน 5% ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีระบบความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูง ที่สำคัญใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ไม่เปลืองแรงงานคนในการแกะข้าวโพดออกจากฝัก และมีประสิทธิภาพในการบดหยาบซังข้าวโพด สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย ได้ผลผลิตจำนวนมากในอัตรา 10-15 ฝักต่อนาที ผู้สนใจสามารถชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ทางคลิปวิดีโอ : https://youtu.be/yt377FusDVc

ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ 2 in 1 สำหรับผ่าคั้นน้ำมะนาวและส้ม

อุปกรณ์ 2 in 1 สำหรับผ่าคั้นน้ำมะนาวและส้ม

ส้มและมะนาวเป็นไม้ผลที่ปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานี ที่ปลูกส้มและมะนาวเป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย เป็นเครื่องทุ่นแรงในการแปรรูปผลผลิต ให้เกิดความคล่องตัว ประหยัดเวลา และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ ประกอบด้วย นางสาวสุตาพัณน์ อนันรัตน์ นางสาวอรอุมา บุญษร นางสาวอริสา ทองปัสโน และ อาจารย์พุทธชาติ จันทลิลา โทร. 094-579-6699 เป็นที่ปรึกษาโครงการ ทีมนักศึกษาได้ผลิตอุปกรณ์ 2 in 1 สำหรับผ่าคั้นน้ำมะนาวและส้ม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย คงทน และไม่ใช้ไฟฟ้า ผลิตมาจากสแตนเลสและอะลูมิเนียมเกรดประกอบอาหาร

ทีมนักประดิษฐ์อุปกรณ์ 2 in 1 สำหรับผ่าคั้นน้ำมะนาวและส้ม

ผลงานมีจุดเด่นสำคัญคือ เพิ่มใบมีดในการตัดลงไปในอุปกรณ์คั้นน้ำส้มและน้ำมะนาว ประหยัดพลังงาน ไม่ใช้ไฟฟ้า คงทนแข็งแรง เพราะผลิตจากวัสดุที่เป็นโลหะ ประหยัดเวลาและรวดเร็วในการประกอบอาหาร ใช้งานง่าย เพียงแค่เปิดฝาอุปกรณ์ นำผลไม้ที่ล้างทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปในเครื่อง กดฝาลงเพื่อให้อุปกรณ์ทำหน้าที่ผ่าคั้นน้ำมะนาวและส้มในครั้งเดียว ผลงานนี้เป็นประโยชน์ต่อการแปรรูปส้มและมะนาว ช่วยให้ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพด้านนี้สามารถแปรรูปผลผลิตจำนวนมากได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ผู้รับรางวัลจากเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ผู้สนใจสามารถชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ทางคลิปวิดีโอ : https://youtu.be/6P9WVHfNVpU