คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย นำจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าผาดำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย โดยสโมสร จัดโครงการครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6 โดย ผศ. ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างจิตอาสา ปลุกพลัง เยาวชนอนุรักษ์ผืนป่า สายน้ำ สร้างคุณค่าให้กับชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ “ป่าต้นน้ำผืนสุดท้ายของจังหวัดสงขลา” และชุมชนเขาวังชิง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น

โดยกิจกรรมมีบรรยายหัวข้อ “สานสัมพันธ์สามัคคี ปลุกพลังความดี สร้าง จิตอาสา” บรรยายหัวข้อ “IED.RUTS CLUB เรียนรู้งาน สืบสาน พระราชดำริ” ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดสงขลา โดยมี จ่าอากาศโทเกรียงไกร หนูยิ่ง เป็นวิทยากร มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “ระดมความคิดปลุกพลังเยาวชน สร้างตนจิตอาสา” โดยมี คุณธนพัฒน์ ชื่นพิมาย เป็นวิทยากร กิจกรรมชี้แจงการเข้าร่วมปลูกต้นไม้และการใช้งานระบบ บันทึกการปลูกต้นไม้ (Forestrmutsv) โดยสโมสรนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูสอนฝึกทักษะวิชาชีพด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม การผลิตถังขยะรักษ์โลกภายในครัวเรือน ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน ณ ศาลาประชาคม ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และในกิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อ “บทบาทเยาวชนจิตอาสากับการอนุรักษ์ผืนป่าผาดำ” การศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติจิตอาสา พัฒนาผืนป่า สายน้ำ สร้างชุมชน กิจกรรมนำเสนอองค์ความรู้และถอดบทเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของจิตอาสา และสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อไป

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และการเป็นบัณฑิตจิตอาสาที่ดี รวมถึงการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาได้ต่อไป