ม.มหิดล ดัน “Pilot Plant” เตรียมพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงรจพร วัชโรทยางกูร ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (Establishment of Mahidol University Bio-industrial Development Center) ได้กล่าวถึงคำจำกัดความของ “ชีวภัณฑ์” ว่าหมายถึงยาใดๆ ก็ตามที่ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ ซึ่ง “ชีวภัณฑ์” ที่ “Pilot Plant ม.มหิดล” กำลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตชีวภัณฑ์ระดับประเทศ ได้แก่ ยา วัคซีน ตลอดจนโปรตีน แอนติบอดี หรือสารชีวภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) เช่น การรักษาด้วยเซลล์ หรือยีนบำบัด เป็นต้น

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาชีวภัณฑ์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศอุตสาหกรรม และในการเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงได้สร้างอาคารกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาชีวผลิตภัณฑ์ หรือ “Pilot Plant ม.มหิดล” ขึ้น

ตัวอย่างผลงานของ “Pilot Plant ม.มหิดล” อันเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ที่มหาวิทยาลัยมหิดลภาคภูมิใจ อาทิ การร่วมกับกลุ่มวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ในการวิจัยและพัฒนาการผลิตแอนติบอดีเพื่อรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาชุดคัดกรองโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) ตลอดจนได้ร่วมกับภาคเอกชนผลิตเซลล์ตั้งต้น และเซลล์เพาะเลี้ยงแบคทีเรียฯลฯ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th