บีเอเอสเอฟ เปิดตัวผลิตภัณฑ์บาสต้า® – เอ็กซ์ (Basta® – x ) สำหรับมันสำปะหลังและยางพาราในประเทศไทย

บีเอเอสเอฟ ธุรกิจอารักพืชในประเทศไทยนำเสนอบาสต้า® – เอ็กซ์ ในภาพลักษณ์ใหม่กับเกษตรกรไทย

โรเบิร์ต อัพตัน ผู้อำนวยการธุรกิจอารักขาพืช ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า มีความยินดีที่ บาสต้า® – เอ็กซ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังและชาวสวนยางพาราในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงการจัดการต่างๆ ที่เกษตรกรต้องเผชิญในขณะที่พยายามทำให้ผลผลิตดีขึ้น และควบคุมปัญหาจากวัชพืชตลอดฤดูกาล บาสต้า® – เอ็กซ์ สามารถใช้ได้ตลอดฤดูปลูก ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชกว่า 80 ชนิด ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สารกำจัดวัชพืชหลายชนิดในการควบคุมวัชพืชชนิดต่างๆ ในแปลงปลูก

เนื่องจากเป็นสารกำจัดวัชพืชแบบสัมผัส บาสต้า® – เอ็กซ์ มีผลเฉพาะส่วนของพืชที่ได้รับสาร สารออกฤทธิ์ของบาสต้า® – เอ็กซ์ คือกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียมและถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วโดยจุลินทรีย์ในดิน ดังนั้น จึงไม่มีสารตกค้างในดินเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ บีเอเอสเอฟ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลจัดการที่เหมาะสม และการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยเมื่อใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้งกับพืชผลและกับตัวเกษตรกรเอง จึงได้วางแผนงานเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จะอบรมเกษตรกรให้ได้ 5,000 คน ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565