เกษตรอินโน จับมือ บมจ.เคหะสุขประชา พัฒนาเกษตรสมัยใหม่

เกษตรอินโน และเคหะสุขประชา

บริษัท เกษตรอินโน จำกัด นำโดย นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ด้วยการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ออกแบบ พัฒนา และดูแลฟาร์มเกษตร พร้อมช่วยเป็นที่ปรึกษาวางแผนการทำเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด มุ่งยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้กับโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ส่งเสริมการสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะเริ่มนำร่องโครงการเคหะเกษตรยั่งยืนในจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก โดยมี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ นางวราภรณ์ โอสถาพันธ์ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย และ นาย พิษณุพร อุทกภาชน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี