ซีพีน่าน ผนึกกำลังแม็คโคร รุกช่วยวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้าน มุ่งเพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภีริยา เตชะนันท์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงตลาดเงาะโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้านวังผา อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อนำผลผลิตที่ได้จัดส่งจำหน่ายให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กระจายไปยังห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ทุกสาขาในภาคเหนือ

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดส่งเงาะโรงเรียนจำหน่ายตลอดฤดูกาลในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคม 2565 อย่างต่อเนื่อง

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านของเครือซีพี ในทุกฤดูกาลเกษตรกรมักจะประสบกับภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด เราจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน สามารถนำวางจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดได้ผ่านการผนึกกำลังกับแม็คโคร เสริมช่องทางตลาด ที่จะทำให้เกษตรกรได้รับรายได้ที่เป็นธรรมและลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ พื้นที่ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เดิมเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้างจึงได้สนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร ส่งเสริมไม้ผลแทน เช่น เงาะโรงเรียน ส้มสีทอง พืชผักสวนครัว จากการร่วมมือกันในพื้นที่ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มีคุณภาพ แต่ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของตลาดที่มีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง จำหน่ายได้ในราคาที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด เครือซีพี และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จึงเข้ามามีบทบาทช่วยขยายช่องทางการตลาด ทำให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น