มทร.ศรีวิชัย จับมือเครือข่ายนักวิจัย ร่วมกับจังหวัดตรัง เปิดตัวแถลงข่าวเตรียมความพร้อมงานวิจัยระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแถลงข่าว “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565” โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง, รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้) และนายบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมพูดคุยเสวนาในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตรัง ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับนักวิจัยจากทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมงาน Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวได้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานที่โดดเด่น รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน ประกอบด้วย 1. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไก่ดำบ้านเขาหลักจังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บ้านเขาหลัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง, 2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนตลอดห่วงโซ่อุปทาน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง, 3. นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโรบัสต้าพันธุ์พื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ปลูกกาแฟเทือกเขาบรรทัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง, 4. พัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง, 5. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาหวานชุมชนบ้านตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง, 6. การยกระดับการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้งด้วยนวัตกรรมตู้อบแห้งอัจฉริยะและตลาดออนไลน์, 7. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจากฐานทรัพยากรโคลนธรรมชาติบ่อน้ำพุเค็มร้อนในพื้นที่ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง, 8. การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง, และ 9. การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ทั้ง 12 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ในการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคมให้มากขึ้น รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนและมองถึงการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อสร้าง Engaged Citizens ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินกิจกรรม ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายระดับ โดยนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสู่ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน การพัฒนาและจัดทำระบบพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน การพัฒนาบุคลากรด้านพันธกิจสัมพันธ์และกิจการเพื่อสังคม ขับเคลื่อน พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง

ด้าน นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดตรังรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักวิจัยจากทั่วประเทศ โดยมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับจังหวัดตรังเพื่อให้จังหวัดตรังเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยถือว่ากลุ่มนักวิจัยผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มที่มีกำลังและความสามารถโดยมุ่งหวังให้เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ 12 แห่ง ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022) แสดงถึงความพร้อมในการร่วมหนุนเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุม มองประเด็นความเปลี่ยนแปลงของการทำงานเป็นเครือข่าย เป็นโอกาสดี เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีความโดดเด่นที่แต่งต่างกัน และนำเอาความแตกต่างมาพัฒนาชุมชนเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืน

จากนั้น นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ยังกล่าวด้วยว่า การบริการวิชาการ เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดกิจกรรมการพัฒนา สร้างกระบวนการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกที่มุ่งเน้นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง