กองทุนฟื้นฟูฯ ประกาศรับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21-27 ก.ค. 65

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ไปเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

และเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. 2556

จึงประกาศรับสมัครอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกรทั้งด้านการฟื้นฟูอาชีพ และการจัดการหนี้ให้เกษตรกรสมาชิก

นายสไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า สัดส่วนของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรเกษตรกร จำนวน 8 คน ผู้แทนภาคราชการและผู้แทนภาคเอกชน จำนวน 8 คน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

วิธีการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือก ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในเขตจังหวัดเสนอชื่อ หรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ เสนอชื่อ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์กรเกษตรกรที่มีมติมอบหมาย หรือหนังสือมอบหมายจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด

กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐใช้บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หรือหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐจากหน่วยงานที่สังกัด 1 ชุด ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดตามที่อยู่ขององค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาคเอกชนและส่วนราชการในจังหวัดนั้นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หมายเลขโทรศัพท์ 02-158-0342 หรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร www.frdfund.org หรือ เฟซบุ๊กเพจ : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

…………………………………………………

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ 📲– Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354