‘นอภ.สารคาม’ ปลูกผัก สาธิตหน้าบ้านแจกจ่าย

มหาสารคาม – นายศิรพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เผยว่า ใช้บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอ และที่ว่างหลังอาคารที่ว่าการอำเภอเมือง เป็นแปลงสาธิต การทำเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกมะนาวในกระถาง จำนวน 40 กระถาง ขณะนี้กำลังออกผล และทำสวนผักอินทรีย์หลังอาคารที่ว่าการอำเภอ ผลผลิตที่ได้จัดแบ่งให้ข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อส. ทำเป็นอาหารกลางวัน และแบ่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งแจกราษฎรผู้มาติดต่องาน ฟรี นี่คือหลักในการทำงานในการนำแนวคิดทฤษฎีเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อไปสู่การปฏิบัติให้เห็นขยายผลสู่ทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม

หากทุกคนได้น้อมนำหลักแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พออยู่พอกิน มีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตร เกษตรกรต้องลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกแบบผสมผสาน กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด