สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึง การลงนามความร่วมมือภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตนในฐานะกำกับดูแลสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการทำงาน ซึ่งทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพสูง ผ่าน “อุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร” สามารถเชื่อมโยงการผลิตตั้งแต่เกษตรฐานราก-กลุ่มเกษตรกร ไปสู่อุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ่ ที่ใช้ไก่เป็นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อสามารถบรรลุหลักการศาสนาอิสลามสำหรับพี่น้องมุสลิมทุกคนและผู้ที่รักษ์สุขภาพเพื่อให้ได้อาหารที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งนี้ บนพื้นฐานการนำองค์ความรู้และวิชาการมาขยายผล ประยุกต์ พัฒนา และต่อยอดเป็นอาชีพของประชาชน และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ผ่าน “อาหารฮาลาล” ที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย “ครัวอาหารโลก” และ “ครัวอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา นราธิวาส  ปัตตานี สงขลา และสตูล มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ภารกิจหน้าที่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว คือ ร่วมกับภาคี รวบรวม คัดเลือกสมาชิกเกษตรกร องค์กรเกษตรและเครือข่ายสมาชิก/องค์กรสภาเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร ด้วยการเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงไก่ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดร่วมกัน

“หากว่าเราร่วมดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร เป็นไปตามแผน ก็จะส่งผลให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมนั้น เกิดการพัฒนา ต่อยอดผลผลิต ความยั่งยืนและมั่นคงในการประกอบอาชีพนั้นมีแน่นอน และยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตด้วย” รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าว


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354