กรมการข้าว MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน จับมือพัฒนาการผลิต แปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกร

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง กรมการข้าว และ มทร.อีสาน ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว ยกระดับรายได้เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยรวม โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง    รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว      รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นสักขีพยาน

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ มทร.อีสาน ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือทางวิชาการในครอบคลุมตั้งแต่ด้านกระบวนการผลิต การปลูก การแปรรูป ตลอดจนการพัฒนาด้านการตลาดผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อใช้เพิ่มมูลค่า ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้สูงขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากร รวมถึงการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354