‘กศน.-ไทยคม’ ต่อยอดยกระดับชุมชน ตั้งกองทุนมุ่งพัฒนายั่งยืน-นำร่อง 4 อำเภอ 3 จว.เหนือ

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ “โรงเรียนเครือข่ายไทยคม การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. กับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ว่า ในปี พ.ศ. 2559 บมจ.ไทยคมได้เข้ามาสนับสนุนจานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่ทรงงานและพื้นที่ปกติ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2560 นี้ บมจ.ไทยคมมีแนวความคิดที่จะขยายผล การดำเนินงาน โดยจัดทำโครงการ “กองทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพิ่มเติมขึ้นเพื่อสนับสนุน งบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ

โครงการเริ่มขับเคลื่อนในพื้นที่นำร่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นกลุ่มสมาชิกจากโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ ได้แก่ บ้านสันหนอง ตำบลช่างเคิ่ง กิจกรรม ‘การเพาะเห็ดโคนน้อยจากซังข้าวโพด’ บ้านแม่ปิคี ตำบลปางหินฝน กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์ไข่ และบ้านห้วยทรายเหลือง ตำบลแม่ศึก กิจกรรมการกะเทาะกะลากาแฟ โดยสำนักงาน กศน.ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

ด้าน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า ไทยคมได้ดำเนินโครงการ “กองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้นเพื่อสนับสนุนงบฯ สำหรับจัดกิจกรรมในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กศน.ในหลายพื้นที่ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังสนับสนุน “ทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน” ในพื้นที่รับผิดชอบของ กศน.อำเภอสบเมย จำนวน 6 ทุน เพื่อขยายผลสู่การเป็นต้นแบบของการให้ทุนแนวใหม่ และเป็นแนวทางในการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด