มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมพิธีไหว้ครู ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เพื่อร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งซึ่งแสดงว่านักศึกษาภายใต้การอบรมสั่งสอน ดูแล และเอาใจใส่ ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คำปฏิญาณและการเปล่งวาจา ถือเป็นคำมั่นสัญญา ที่ควรนำไปประพฤติปฏิบัติ เพราะเป็นการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณด้วยใจอันบริสุทธิ์ ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่สำคัญของการเป็นนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ ความขยันหมั่นเพียร ย่อมส่งผลให้นักศึกษา มีความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนมีความสำเร็จในชีวิตและมีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และประสบความสำเร็จทุกประการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของครู-อาจารย์และมุ่งมั่นที่รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้ เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความนอบน้อม ต่อครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ ต่อไปในอนาคตสืบไป


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354