กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยโค-กระบือจะให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ หลังครบสัญญา เกษตรกรจะได้รับกรรมสิทธิ์โคเป็นของตนเองต่อไป

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกัมพล สุภาแพ่ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์ 1) ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วจำนวน 1,251 ราย ลูกเกิดโคเพศเมียที่ขยายผลให้เกษตรกรรายอื่น จำนวน 93 ตัว ลูกเกิดโค-กระบือเพศผู้ที่จำหน่ายแล้วนำเงินส่งโครงการธนาคารโค-กระบือ จำนวน 877 ตัว คิดเป็นมูลค่า 6,370,122 บาท มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวน 968 ราย คิดเป็นมูลค่า 7,744,000 บาท และยังมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของโครงการรวม 283 ราย จำนวนโค-กระบือ 375 ตัว ซึ่งโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมดำเนินการ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 30 ราย และ 2. การไถ่ชีวิตโคเพศเมีย จำนวน 90 ตัว โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจะนำไปให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเมื่อครบสัญญาแล้ว เกษตรกรจะได้รับกรรมสิทธิ์โคเป็นของตนเองต่อไป

สำหรับโคเพศเมีย จำนวน 90 ตัว ที่ได้รับการไถ่ชีวิตในวันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจะนำไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ อำเภอบ้านลาด จำนวน 31 ตัว อำเภอชะอำ จำนวน 28 ตัว อำเภอท่ายาง จำนวน 25 ตัว และอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 6 ตัว

“จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ทำปศุสัตว์มากเป็นอันดับ 2 ของภาคกลาง จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์แล้ว กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม ทั้งพี่น้องชาวประมงและพี่น้องชาวนา เป็นต้น โดยได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการการทำงาน อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การดูแลพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน และการพัฒนาปรับพันธุ์ข้าว เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืน สามารถเพิ่มเงินในกระเป๋าและสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกร” ดร.เฉลิมชัย กล่าว