สศท.6 เปิดวิถีตลาดยางเมืองจันท์ ลงพื้นที่ แจงดีมานด์ – ซัพพลาย ในจังหวัด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 เผยผลสำรวจบัญชีสมดุลสินค้ายางพาราจังหวัดจันทบุรี ระบุ เกษตรกร ส่วนใหญ่ผลิตยางก้อนถ้วย เพราะประหยัดเวลาและสะดวกในการทำ คาด ปี 2560 ปริมาณผลผลิตยางพาราในจังหวัดผลิตได้ 129,422 ตัน และนำเข้าจากนอกจังหวัดและนอกภูมิภาค 12,545 ตัน

นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงผลการศึกษาบัญชีสมดุลสินค้ายางพาราของจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบัญชีสมดุลยางพาราในจังหวัด พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรจันทบุรีส่วนใหญ่ผลิต ยางก้อนถ้วยร้อยละ 88.25 เพราะประหยัดเวลาและสะดวกในการทำ รองลงมา คือ ทำยางแผ่นดิบ ร้อยละ 9.72 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสวนยางพาราที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และมีลูกจ้างประจำสวนหรือแรงงานต่างชาติที่สามารถมีเวลาทำงานตามข้อตกลงของเจ้าของสวน และขายแบบน้ำยางสด ร้อยละ 2.03  เนื่องจากเป็นผลผลิตที่ต้องทำให้ทันเวลา

ด้านวิถีการตลาดผลผลิตยางพาราของจังหวัดจันทบุรี พบว่า ขายผ่านพ่อค้ารวบรวมในพื้นที่จันทบุรี ร้อยละ 91 โดยแบ่งกระจายต่อให้โรงงานแปรรูปยางพาราในจันทบุรี ร้อยละ 46.03 และกระจายไปให้โรงงานแปรรูปยางพารานอกจันทบุรี  ร้อยละ 44.97 ส่วนที่เหลือขายผ่านชุมนุมสหกรณ์ กยท. จันทบุรี และการขายตรงจากสวนเกษตรกรไปสู่โรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดจันทบุรี

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการ สศท.6 กล่าวเพิ่มเติมถึงผลการสำรวจ ด้านอุปทาน (Supply)     ซึ่งคาดว่า ปี 2560 ปริมาณผลผลิตยางพาราที่จังหวัดจันทบุรีผลิตได้ 129,422 ตัน และนำเข้าผลผลิตยางพาราจากนอกจังหวัดและนอกภูมิภาค 12,545 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.69 ของผลผลิตยางพาราที่จังหวัดจันทบุรี โดยเกิดจากความต้องการใช้ของโรงงานแปรรูปและการบริหารสินค้าคงคลัง และเป็นราคาที่โรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดจันทบุรีสามารถรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้หรือบางครั้งอาจจะราคาเท่ากับราคาผลผลิตในจังหวัด เพราะซื้อในปริมาณที่มากและเป็นการประมูลราคา ทำให้อุปทานยางพารารวมเท่ากับ 141,967 ตัน

ในขณะที่อุปสงค์ (Demand) พบว่า จากความต้องการของโรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดจันทบุรี มีกำลังการผลิตและปริมาณสินค้าคงคลังรวมปีละ 63,814 ตัน และมีการส่งออกผลผลิตไปนอกจังหวัดจันทบุรีปีละประมาณ 51,388 ตัน โดยส่วนใหญ่พ่อค้าที่รวบรวมในจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับโควต้าจากโรงงานแปรรูปนอกจังหวัดจันทบุรี รองลงมาเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ส่งออกผลผลิตไปนอกจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากจังหวัดใกล้เคียงมีโรงงานแปรรูปยางพาราจำนวนมากมีกำลังการผลิตมากเพื่อส่งออกไปต่างประเทศจึงรองรับผลผลิตยางพาราของจังหวัดจันทบุรีได้  ทำให้อุปสงค์ยางพารารวมเท่ากับ 115,202 ตัน

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา ระดับประเทศ ต้องร่วมกันวางแผนการผลิตยางพารา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ป้องกันปัญหาผลผลิตยางพารา เกินความต้องการของตลาดในประเทศ ท่านที่สนใจข้อมูลผลการสำรวจ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 โทร. 038 351 261 หรือ อีเมล [email protected]