ราคามันสำปะหลัง 9 เดือน 2.68 บาท/กก. ด้านที่ประชุม นบมส. เคาะแล้ว เกณฑ์โครงการประกันรายได้

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามันสำปะหลังว่า ราคาหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ที่เกษตรกรขายได้ มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2564 เป็นต้นมา โดยราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2565 กิโลกรัมละ 2.68 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ราคากิโลกรัมละ 2.28 บาท เนื่องจากความต้องการมันสำปะหลังเพื่อส่งออกมีมากขึ้น

สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณ 7.19 ล้านตัน มูลค่า 91,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ ต้องการนําเข้ามันสำปะหลังเพื่อทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสํารองธัญพืชเพื่อการบริโภค เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และพลังงาน ส่งผลทำให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น

จากสถานการณ์ราคามันสำปะหลังที่อยู่ในเกณฑ์ดี จึงส่งผลให้ยังไม่มีการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ 2.50 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ในปี 2565/66 คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบวงเงินของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2565/66 จำนวน 4 โครงการ โดยกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามระเบียบต่อไป

ด้าน นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยเพิ่มเติม ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานว่า

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2565/66 กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. การกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือน ราคามันสำปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน แปลงละ 1 ครั้ง 2. เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2566 ได้รับสิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 3. ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังกำหนด และ 4. การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุก 1 เดือน จำนวน 12 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565-1 พฤศจิกายน 2566

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354