เกษตรกรเมืองพัทลุง ดึงเทคโนโลยีร่วมผลิตข้าวสังข์หยด เพิ่มผลผลิต ประหยัดเวลา คุณภาพดี

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” ถือเป็นข้าวพื้นเมือง ปลูกในฤดูนาปีในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ชาวพัทลุงปลูกข้าวสังข์หยดไว้เป็นข้าวสำหรับเทศกาลพิเศษเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งปัจจุบันข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 2565) มีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 19,655 ไร่ ผลผลิตรวม 7,976 ตัน/ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 402 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4,137 ราย มีพื้นที่ปลูกรวม 11 อำเภอ แหล่งปลูกสำคัญ 3 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน

สำหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์แรกของไทยและของโลก เป็นความภาคภูมิใจของชาวนาเมืองพัทลุง โดยปี 2565 มีเกษตรกรที่ได้รับ GI จำนวน 102 ราย พื้นที่ปลูกรวม 632 ไร่ และมีผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดที่ได้การรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง มีคุณลักษณะพิเศษคือ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกนุ่มเล็กน้อย ส่วนข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกนุ่ม เกษตรกรจะปลูกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกปี และเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

สศท.9 ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง GI โดยลงพื้นที่ศึกษาเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยมาใช้ในการผลิตข้าว จำนวน 29 ราย กับเกษตรกรที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว จำนวน 33 ราย ในพื้นที่อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูน และอำเภอเมืองพัทลุง พบว่า เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ย เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่ดี ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น สามารถให้เมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยกระจายทั่วถึงพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งสามารถควบคุมปริมาณการใช้และประหยัดเวลา ซึ่งผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตรวม 924 ตัน/ปี หรือได้ผลผลิตเฉลี่ย 389 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ย ได้ผลผลิตรวม 695 ตัน/ปี หรือได้ผลผลิตเฉลี่ย 345 กิโลกรัม/ไร่/ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพ่นในการผลิตข้าวจะมีผลผลิตต่อไร่มากกว่าร้อยละ 11

หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง GI สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สศท.9 โทร. 074-312-996 หรืออีเมล [email protected]

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354