ชู “ซีพีเอฟ โมเดล” ปลุูกป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ต้นแบบอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า

หน่วยงานรัฐยก “ซีพีเอฟ โมเดล” ปลูกป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เป็นต้นแบบในการส่งเสริมชาวบ้านและชุมชน ให้ร่วมมือกันปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม สอดรับนโยบายทางการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าทั่วประเทศ สนับสนุนชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ผลสำเร็จจากการที่บริษัทเอกชนอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เข้ามาดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ใน 1 ตำบล คือ ที่ตำบลบางหญ้าแพรก ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ป่า อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกมีอัตรารอดถึง 70 % ทางกอ.รมน. จึงเห็นควรใช้ความสำเร็จของซีพีเอฟเป็นต้นแบบในการขยายพื้นที่ปลูกป่ากับอีก 7 ตำบลที่ติดชายฝั่งทะเลคือ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ โคกขาม บางกระเจ้า บ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง นาโคก

“กอ.รมน. จ.สมุทรสาคร เห็นว่า ซีพีเอฟ โมเดล ปลูกป่าชายเลนได้ผลเป็นรูปธรรม ซึ่ง ทางกอ.รมน.ส่วนกลาง ให้คำชมว่าอัตราการรอดของต้นไม้สูงและใช้เวลาไม่นาน จึงจะใช้โมเดลนี้กับพื้นที่อื่นๆอีก 7 ตำบล ในจ.สมุทรสาคร ซึ่งทางกอ. รมน. ได้ลงไปประสานกับชาวชุมชนแล้ว มีความพร้อมที่จะร่วมกันขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลน” พ.อ.เกรียงชัยกล่าว

ด้านนายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสำนักสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า พื้นที่จ.สมุทรสาครมีปัญหาเรื่องคลื่นทะเลกัดเซาะ ทำให้พื้นดินลดน้อยลงไป ทางจังหวัดจึงมีนโยบายฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ในพื้นที่จ.สมุทรสาครประมาณ 1,000 ไร่ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะซีพีเอฟเข้ามาร่วมปลูกป่าชายเลน 100 ไร่ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างบำรุงดูแลไม่ให้กล้าไม้สูญหายหรือโดนคลื่นทะเลซัด ด้วยการปลูกซ่อมมาโดยตลอด ซึ่งนโยบายของทางจังหวัดจะพยายามเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมปลุูกป่าชายเลนให้มากขึ้น

“ซีพีเอฟเข้ามาปลูกป่าชายเลน ที่ ต.บางหญ้าแพรก ถือว่าเป็นตัวอย่างและเป็นโมเดลที่ดี เนื่องจากมีอัตราการรอดสูง ซึ่งจ.สมุทรสาคร ภาคภูมิใจที่ซีพีเอฟเข้ามาร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะบริเวณนั้นมีป่าสมบูรณ์อยู่แล้ว และมีการขยายการปลูกป่าออกไป ทำให้เห็นว่าส่วนอื่นๆที่มีป่าชายเลนอยู่บ้าง ก็สามารถขยายให้เป็นป่าสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกัน”นายเชิดชัยกล่าว

นายปรีชา มีนิล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯดำเนินโครงการ“ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ยุทธศาสตร์(ชุมพร สมุทรสาคร ระยอง สงขลา และพังงา) ปลูกป่าชายเลนกว่า 2 พันไร่ ภายใต้เป้าหมาย 5 ปี ซึ่งปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนในจ.สมุทรสาครเสร็จตามเป้าหมาย 100 ไร่ พร้อมเดินหน้าบูรณาการสู่การเป็น“ศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” และพัฒนาชุมชนให้ร่วมกันดูแลป่า