เกษตรจ้างงาน 4.5 ล.คน

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนวงเงินงบประมาณ 22,895 ล้านบาท แบ่งเป็น สนับสนุนชุมชนเกษตร 22,752.5 ล้านบาท งบบริหารโครงการ 142 ล้านบาท ใช้งบกลางปี สนับสนุน 9,101 โครงการ โครงการละ 2.5 ล้านบาท ดำเนินโครงการ กรกฎาคม-5 ธันวาคม นี้

โครงการ 9101 ที่แต่ละชุมชนเสนอ จะต้องเป็นกิจกรรม ในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม ประกอบด้วย การผลิตพืช ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน ผลิตอาหาร แปรรูปการผลิต ปศุสัตว์(ขนาดเล็ก) ประมง และอื่นๆ เช่น ปรับปรุงบำรุงดิน

ต้องเป็นการจ้างแรงงาน 50% ในพื้นที่ โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองด้วยกันเอง กิจกรรมละ 400-600 คน แล้วแต่พื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการรับค่าจ้างรายละ 2,500 บาท ต่อโครงการ เป้าหมายกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรยากจน 4.5 ล้านคน โดยต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด