สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมร่วมขับเคลื่อนโครงการ “InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” กับกระทรวงวิทย์ฯ และ ธกส.

ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative  Agriculture : InnoAgri) ในกรอบความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานจากการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ InnoAgri โดยมี ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์

สภาเกษตรกรแห่งชาติมีองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 2,447 องค์กร สมาชิกประมาณ 790,279 ราย มีหลายองค์กรฯที่มีการผลิตที่ดีและเหมาะสม แต่ก็มีหลายๆองค์กรที่ยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อ 3 หน่วยงานเข้ามาร่วมมือกัน เกษตรกรก็จะมีพร้อมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเงินทุน ก็จะทำให้เกษตรกรมุ่งสู่การเป็นเกษตรกร 4.0 ได้  จากที่ตั้งเป้ากันไว้ที่เกษตรกร 100,000 ราย เชื่อว่าประสบความสำเร็จแน่นอน สำหรับกิจกรรมนำร่องของโครงการ InnoAgri  นั้นจะเริ่มต้นที่เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2560 โดยเน้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมกิจกรรม 2,500 ราย และระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560  เวลา  08.30-17.00 น. ณ โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 1,500 ราย และกิจกรรมต่อไปจะนำโครงการลงสู่พื้นที่ จ.อุดรธานี เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและมะม่วง  จ.ลำปาง เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดโดยนำนวัตกรรมเรื่องเตาเผาถ่านไผ่คุณภาพสูงเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด  อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าในอนาคตจากการนำโครงการ “InnoAgri  พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เมื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะจากที่มีการผลิตและการตลาดแค่เบื้องต้น พอใส่เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเผยแพร่สู่องค์กรเกษตรกรมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด