มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) จัดอบรมการผลิตพืชและการเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว์ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดโคเนื้อลิกอร์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เครือข่ายยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2565 ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดโคเนื้อลิกอร์สู่การแข่งขันพาณิชย์ ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยให้ความรู้ในหัวข้อ “การผลิตพืชอาหารสัตว์”

วิทยากรโดย นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ และ “การถนอมและเทคนิคการเพิ่มคุณภาพพืชอาหารสัตว์ไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์  วิทยากรโดย ผศ.ดร. สมคิด ชัยเพชร และ อาจารย์นวลนพมล ศรีอุทัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มมทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการบูรณาการที่ผสมผสานระหว่างการวิจัย กับการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน