เปิดการแข่งขัน ปิดการแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน Cobot Contest Thailand 2022 ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นกิจกรรมการแข่งขันให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Cobot (Collaborative robot) หรือหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ ให้สามารถทำภารกิจต่างๆ ที่กำหนดได้ เช่น การคัดแยกสินค้า การจัดเรียงสินค้า ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ยูเอสอีโฟล-ไลน์ จำกัด ในการเพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ให้กับอาจารย์และนักศึกษา ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา