ชุมชนเกษตรอำเภอน้ำปาดดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ วงเงิน 25 ล้านบาท

รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของเกษตรกรในชุมชนเกษตรต่างๆ ให้ดำเนินการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” อำเภอน้ำปาดได้รับงบประมาณในกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานใน 10 ชุมชน ที่เสนอขอดำเนินการกว่า 15 โครงการ ทุกชุมชนได้เริ่มจัดทำแผนชุมชน โครงการ กิจกรรม เสนอขอรับการสนับสนุน เริ่มงาน วันที่ 15 กรกฎาคม จะสำเร็จผลโครงการในเดือนกันยายน 2560

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช เกษตรอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอของเกษตรกร โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อนุมัติตามข้อเสนอดังกล่าว ในวงเงิน 22,752.5 ล้านบาท ให้ชุมชนเกษตร 9,101 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในส่วนของอำเภอน้ำปาด ดำเนินการในพื้นที่ 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน แบ่งเขตเป็น 10 ชุมชนเกษตร ในกรอบวงเงินงบประมาณ ชุมชนละ 2.5 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณ 25 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.เน้นการจ้างแรงงานในชุมชน ที่เป็นเกษตรกรรายได้น้อย ที่มีความสามารถสอดคล้องกับกิจกรรมที่ชุมชนขอรับการสนับสนุน

2.มีสัดส่วนการจ้างแรงงาน ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

3.วัสดุโครงการ จัดซื้อจากแหล่งวัสดุในชุมชน

4.โครงการกิจกรรม เป็นความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม พิจารณาเห็นชอบโดยชุมชน ดำเนินการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนรับประโยชน์)

5.ดำเนินการโดยกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน ที่หน่วยงานสนับสนุน หรือกลุ่มธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการระดับชุมชน

6.สถานที่ดำเนินการเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ที่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่

7.ต้องไม่เป็นกิจกรรม ที่มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ถาวรขึ้นใหม่

8.ต้องไม่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการ ที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานราชการ หรือ อปท.

9.ต้องเป็นโครงการที่พร้อมจะดำเนินการได้ทันที

ส่วนกรอบระยะเวลาดำเนินการตามโครงการงบประมาณ กำหนดงบประมาณลงสู่ชุมชน 14 กรกฎาคม 2560 ชุมชนเริ่มดำเนินการ 15 กรกฎาคม 2560 บรรลุผลการดำเนินงานร้อยละ 50 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ วันที่ 30 กันยายน 2560 รวมเวลาดำเนินงาน 89 วัน แล้วมีการสรุปผล 5 ธันวาคม 2560

อำเภอน้ำปาด ได้รับความร่วมมือ พร้อมการสนับสนุนการดำเนินงาน จากทุกภาคส่วนด้วยดีอย่างยิ่ง คาดว่าการดำเนินงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” จะต้องสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกิดประโยชน์ต่อขุมชนอย่างแน่นอน เกษตรอำเภอน้ำปาดเปิดเผยในที่สุด.