กยท. ร่วมประชุม ITRC ครั้งที่ 28 เสนอมาตรการจำกัดโควต้าส่งออกยาง 3 ประเทศ เร่งหาแนวทาง-มาตรการระดับอินเตอร์ แก้ไขปัญหาราคายางผันผวน

การยางแห่งประเทศไทย ในนามประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมเสนอมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยางพารา ของ 3 ประเทศ เร่งหาแรวทางและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราผันผวน

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา ในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ครั้งที่ 28 ร่วมกับประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย โดยในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอทั้ง 2 ประเด็น คือ จะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนนี้

 “สำหรับประเทศไทยได้เสนอให้มีการนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาราคายางผันผวนในระยะสั้น ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะทำงานฯ ศึกษารายละเอียดด้าน จำนวน/ระยะเวลา/ สัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ เห็นชอบและสั่งการต่อไป ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย