นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลระดับนานาชาติ

นางสาวนิสรีน ดะห์ลัน นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการนานาชาติ “ YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022)” โดยนำเสนอในหัวข้อ Aquatic Animal Health from the Seagrass Meadows, Libong Island ซึ่งนักศึกษาท่านนี้ได้ศึกษาสุขภาวะของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ที่อาศัยในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง ด้วยเทคนิค histopathology ซึ่งมี ดร. ศิลปชัย เสนารัตน์ และ ผศ. พรเทพ วิรัชวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อมุ่งเน้นประเมินติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแหล่งหญ้าทะเล สอดคล้องกับพันธกิจของ มทร.ศรีวิชัย ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (SDG 14: Life Below Water) ในการดูแลรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่น (Maintaining a local ecosystem) โดยเฉพาะการติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้น้ำ (Monitoring the health of aquatic ecosystems) เช่น แหล่งหญ้าทะเล ที่เป็นแหล่งอาศัยของประชากรพะยูน

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มทร.ศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยให้กับนักศึกษาและทีมคณาจารย์ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับเวทีโลก เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ มทร. ศรีวิชัยให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน