มทร.ศรีวิชัย ร่วมโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม ราชมงคล  

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  ร่วมติดตามทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM) ปีที่ 2 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คณะกรรมการโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ

โดยการกำกับติดตามหลักสูตร Premium course ในครั้งนี้ ประกอบด้วยหลักสูตร สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรสาขาระบบวิชาโทรคมนาคมและเครือข่าย หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคณกรรมศาสตร์ และ หลักสูตรการจัดการโรงแรมและบริการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และการจัดโครงการครั้งการมีการเสวนากลไกยกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Premium courseแบบเข้มข้นอีกด้วย  ณ ห้องประชุมสมิหลา มทร.ศรีวิชัย สงขลา