มทร.สุวรรณภูมิ ลดค่าเทอม 50%

21 ต.ค. 65 ส่วนลดค่าเทอม 50

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้สังคมไทยเกิดภาวะการตกงานเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดกิจการ หรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนทำให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา คนไทยไม่ทิ้งกัน จึงต้องช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวต่อว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองและนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จึงมีนโยบายและประกาศลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ทุกคณะ โดยมีเงื่อนไข คือ นักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะได้รับส่วนลด 50% และฟรีค่าสมัคร 300 บาท ทั้งระดับ ปวช. /ปวส./และปริญญาตรี สำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก จะได้รับส่วนลดค่าสมัคร 50% สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566