มทร.ศรีวิชัย จับมือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาศักยภาพแรงงานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว

อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล ประธานศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง (ศูนย์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน ให้การต้อนรับ นายสยาม อินนุพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช และ นางสาวพัจนภา วงศ์วรชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/นายกสมาคมท่องเที่ยวขนอม ในการอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่ง (ศูนย์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 นครศรีธรรมราช, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมท่องเที่ยวขนอม โดยอบรมให้แก่พนักงานในธุรกิจบริการ แรงงานสถานประกอบการ ผุ้ประกอบการ เพื่อให้ความรู้กับบุคคลในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) โดยมีกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการทดสอบก่อนฝึก และทดสอบหลังฝึก เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ Upskill – Reskill แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการท่องเที่ยวและบริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อไป