ซีพีเอฟเดินหน้าหนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”

ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ กลายเป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมบรรเทาปัญหาขาดแคลนโปรตีน สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตแก่เยาวชนในชนบทได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการที่ดีแก่เด็กนักเรียน และยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายโรงเรียน 1,000 แห่ง ภายในปี 2568 เพื่อผลักดันสู่ “การสร้างคลังอาหารในโรงเรียน” เกิดห้องเรียนอาชีพจากการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ขยายผลสู่ชุมชนเป็นคลังเสบียงในชุมชน

คุณสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เล่าว่า เครือซีพี ซีพีเอฟ ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” สานต่อเป็น “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มาตั้งแต่ ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ได้บริโภคไข่ไก่โปรตีนคุณภาพดี ช่วยแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน ช่วยเสริมสร้างโภชนาการที่ดี และการเติบโตสมวัยทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 905 แห่ง มีนักเรียนกว่า 180,000 คน และยังพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการอาชีพเกษตรเชิงธุรกิจให้กับครู 12,000 คน มีชุมชน 1,900 แห่ง ได้รับประโยชน์จากโครงการ โดยมีเป้าหมายขยายโรงเรียนเพิ่มปีละ 25 แห่ง

ล่าสุด ซีพีเอฟ มูลนิธิฯ ร่วมกับ JCC สนับสนุนโครงการเข้าสู่ปีที่ 23 โดยมอบโครงการที่โรงเรียนบ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนในปีนี้ คุณศราวุธ ธนาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ดำเนินกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ การร่วมโครงการทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ ทั้งด้านอาหาร การฝึกวิชาชีพเลี้ยงไก่ไข่ทำให้มีความรับผิดชอบ โรงเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่แก่ชุมชน เพื่อนำมาบริหารจัดการโครงการในรุ่นต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนดำเนินโครงการเกษตรพอเพียง เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว และปลูกข้าว โครงการนี้จึงเข้ามาเติมเต็มด้านโภชนาการอาหารมื้อกลางวันให้นักเรียนมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเกษตรติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานอาชีพในอนาคตได้ ที่สำคัญเด็กนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกดีใจมากที่มีโครงการนี้ เพราะช่วยฝึกทั้งความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และยังฝึกการทำงานเป็นทีม ทำให้สามัคคีกัน และยังช่วยให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากฝีมือการเลี้ยงไก่ไข่ของพวกเขาเอง และจะดูแลโครงการให้ดีที่สุด