ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ ฟาร์มเฮ้าส์ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากลในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)     ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากลในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมทั้งสถานศึกษาที่เปิดสอนในสาขา   วิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ได้เกิดมุมมองในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิส  ติกส์ไทย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการยกระดับการขนส่งสินค้าของประเทศไทยด้วยยานยนต์ไฟฟ้า และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

โดย .ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวถึงที่มาของการจัดสัมมนาว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือ การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบุคลากรของบริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รวมถึงมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการ อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย และ บริษัท      เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของความร่วมมือขององค์กรทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนากำลังคนของประเทศตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของชาติ

ด้าน รศ.ดร. สมนึก วิสุทธิเเพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการเเละอุตสาหกรรมสัมพันธ์ กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง มีบทบาทสำคัญและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลก ทำให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้มีการนำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้แทนยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิม ที่สร้างมลพิษทางอากาศ และมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงในอนาคต

โดย คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด กล่าวเปิดการสัมมนา ว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ รวมทั้งมีการส่งเสริมในการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มมูลค่าจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก การผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะและส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษทางเสียง และฝุ่นละออง

จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง การยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากลในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า โดย คุณกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นสิ่งคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) ต้นทุนคลังสินค้า(Warehousing Costs) และต้นทุนการบริหาร(Administration Cost) ล่าสุดมีการจัดอันดับเรื่องของ Logistics Performance Index หรือ LPI เครื่องมือเปรียบเทียบเรื่องประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านโลจิสติกส์ โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศ เห็นได้ว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ว่า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลกมีการผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และสร้างฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง โดยส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้รถยนต์ที่มีคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” ประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนไปยัง 170 ประเทศทั่วโลก

“ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหรือการทำธุรกิจต่างๆ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (xEV) ขั้นตอนที่ 2 Board of Investment หรือ BOI  ส่งเสริมการลงทุนในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วน และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ขั้นตอนที่ 3 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และ ขั้นตอนที่ 4 กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 30@30  คือ การตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 และล่าสุด มีความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นตลาดและสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรือ BEV” รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าว

ด้าน ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวถึงรถพลังงานสะอาด ว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจนมีค่าเกินมาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้แก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมให้ใช้รถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รถโดยสารไฟฟ้า รถโดยสารไฮบริด ส่งเสริมการจัดหารถโดยสารสาธารณะใหม่ให้เป็นตามมาตรฐาน EURO 5 ที่ควบคุมการระบายฝุ่นละออง แต่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดมีข้อจำกัด จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งการขนส่งคนและพัสดุภัณฑ์

ในส่วน คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า 13 หมุดหมายภายใต้แผนพัฒนาฉบับที่ 13 ถูกกำหนดชัดเจนว่าไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่

  1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค

3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ

ในส่วนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันประเทศ โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างคมนาคม และลดต้นทุน โดยผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า มาตรการด้านอุปทาน

  1. การส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (รอบใหม่ ปี 2564) ครอบคลุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถโดยสาร เรือ รถไฟฟ้าระบบราง และการผลิตแพลตฟอร์มสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งชิ้นส่วน 17 ชิ้น
  2. การพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) เปิดให้บริการทดสอบสมรรถนะยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ เป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน
  3. การพัฒนาศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่
  4. พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะด้านการวิจัย พัฒนา และซ่อมบำรุง
  5. เพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย” นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าว