มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลิกภาพสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนวัดพระงาม

อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการบุคลิกภาพ RUS กับวิศวะการผลิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน เป็นการจัดกิจกรรมฐานพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการนับถือตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดพระงาม ณ โรงเรียนวัดพระงาม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา