ขนุนพิจิตร ไม้ผลเศรษฐกิจน่าจับตา

“ขนุน” เป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมในด้านการบริโภคและการปลูกเพื่อการค้า จึงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง เนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกเติบโตเร็ว ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง โดยเฉพาะประเทศจีน

ปัจจุบัน ขนุนมีการปลูกอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยพบมากที่ภาคตะวันออก รองลงมาภาคตะวันตก ในส่วนของภาคเหนือมีการปลูกขนุนกระจายในหลายพื้นที่ ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกษตรกรเริ่มปลูกขนุนเพื่อส่งออกมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เมื่อปี 2564 พบว่า มีเนื้อที่ปลูกจำนวน 281 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูก 163 ราย พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ พันธุ์ทองประเสริฐ เนื่องจากให้ผลค่อนข้างใหญ่ ยวงหนา รสชาติหวาน กลมกล่อม และที่สำคัญเป็นพันธุ์ที่ตลาดประเทศจีนต้องการสูง

จากการลงพื้นที่ของ สศท.12 เพื่อติดตามสถานการณ์ผลิตและการตลาดขนุนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกขนุนเพื่อการส่งออกจังหวัดพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ เริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี 2563 ปัจจุบัน มีเนื้อที่ปลูกจำนวน 240 ไร่ สมาชิกเกษตรกร 62 ราย โดยได้รับการผลักดันและสนับสนุนองค์ความรู้จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร รวมทั้งภาคเอกชนผู้ส่งออกส้มโอที่มีประสบการณ์ในการส่งออกผลไม้ไปตลาดจีน ในเรื่องการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ การดูแลรักษา รวมถึงเรื่องการตลาด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก

ด้าน สถานการณ์ผลิต พบว่า มีต้นทุนการผลิต 10,749 บาทต่อไร่ต่อปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 2-3 และเก็บเกี่ยวได้ 25 ปี) การปลูกเพื่อส่งออกเกษตรกรจะเน้นเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 รอบ คือ มีนาคมและสิงหาคม ผลผลิตเฉลี่ย 5,250 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 52,500 บาทต่อไร่ต่อปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 41,751 บาทต่อไร่ต่อปี

สำหรับ สถานการณ์ตลาด ผลผลิตทั้งหมดของกลุ่มจะจำหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมส่งให้กับล้งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งออกไปยังตลาดประเทศจีน ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มตั้งเป้าจะตั้งโรงรับซื้อเพื่อรวบรวมส่งออกไปจีน และโรงงานแปรรูปขนุน อาทิ อบแห้ง เชื่อม ทอด ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมแหล่งผลิตเพื่อรองรับความต้องการและตลาดส่งออก หากสามารถบังคับขนุนออกไม่ตรงกับช่วงผลไม้หวาน (ทุเรียน มังคุด) ออกสู่ตลาดได้จะส่งผลให้ราคารับซื้อปรับเพิ่มขึ้น

หากเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดขนุน สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ คุณชูชาติ นาคสะอาด ประธานกลุ่มผู้ปลูกขนุนเพื่อการส่งออก จังหวัดพิจิตร หรือโทร. 089-703-8739 ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน