ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 25

กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าเปียก ตามแนวพระราชดำริ

โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริง ด้วยการลงมือทำกับกิจกรรมในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวน 5,151 โครงการในพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย พร้อมทั้งได้ซึมซับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงสร้างไว้เพื่อให้พสกนิกรได้นำมาพัฒนาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

คุณรพีพล ทับทิมทอง บรรยายถึงพระราชกรณียกิจ ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

กิจกรรมครั้งที่ 25 นี้ ได้พาครูอาจารย์และผู้ร่วมกิจกรรม ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ศูนย์ จาก 5,151 โครงการในพระราชดำริ ศูนย์นี้เป็นการศึกษาการพัฒนาป่าไม้ พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ ผสานกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ แล้วสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ เปรียบเสมือนเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

ฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน

ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางรากฐานให้ศูนย์แห่งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้น จาก นายรพีพล ทับทิมทอง วิทยากรอาวุโสของศูนย์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประสบการณ์การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร สร้างความชุ่มชื้นให้พื้นดินด้วยการสร้างฝายในรูปแบบต่างๆ และทำแนวป้องกันไฟป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากการเกิดไฟป่าตอบโจทย์เรื่องควันพิษมลภาวะที่เกิดจากควันไฟ ลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา และมอบเป็ดไข่จำนวน 300 ตัวให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 15 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เพาะเลี้ยงและสามารถนำไข่เป็ดมาบริโภคสำหรับมื้อกลางวัน ทั้งหมดนี้ เป็นการสอดแทรกความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และร่วมมือกันในการป้องกันเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ รวมถึงตอกย้ำความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะร่วมฟังบรรยายจากคุณรพีพล
บรรยากาศพิธีเปิด

พร้อมร่วมกิจกรรม Workshop ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้นวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 Interactive Board Game จากวิทยากร อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กรต่อไป และรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดีทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 26 เตรียมลงพื้นที่ ณ ศูนย์บริการการพัฒนา สวนไม้ดอกไม้หอมไทย มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจร่วมเรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิธรรมดี เว็บไซต์ http://www.do-d-foundation.com ตามรอยพระราชา – The King’s Journey เฟซบุ๊ก : มูลนิธิธรรมดี และ LINE Official : @dfoundation