สำนักนายกรัฐมนตรี และ วช. ร่วม จับมือ ๔ มหาวิทยาลัย เปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้

ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีภารกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในหลายด้าน เพื่อปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในทศวรรษนี้ได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Base Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ด้วยหลักคิดในการเปลี่ยนสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยร่วมกับ ๔ มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเตรียมจัดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” โดยการรวบรวมผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถาบัน องค์กร และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการผลักดันขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนำไปสู่การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

จากการที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีข้อสั่งการให้หาแนวทางในการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดย วช. สำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลงานวิจัยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  จึงได้ร่วมกันเตรียมนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ใน ๓ กลุ่มเศรษฐกิจหลักที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยตามโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งเป็นผลงานที่พร้อมจะใช้งานและขยายผลได้ จำนวน ๑๑๐ ผลงาน ใน ๓ กลุ่มเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ, เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง World Ballroom ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผลงานวิจัยที่นำเสนอ อาทิเช่น ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ผลิตภัณฑ์พลาสติกฐานเทอร์โมพลาสติกจากแป้ง ข้าวสำหรับป้องกันโรคและเวชสำอาง นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์หน้ายางล้อรถประหยัดพลังงาน ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา แถบวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ วัคซีนภูมิแพ้มาตรฐานสากล พลังงานจากชีวมวลในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นป่าสงวน ระบบสมองกลฝังตัวติดตามตรวจสอบรถขนส่งสาธารณะประจำทางขนาดเล็ก โปรแกรมสำหรับหูฟังแพทย์ทางไกล ชาข้าวพื้นเมือง แอปพลิชันช่วยในการออกแบบลายผ้าบาติก เกลือหวานปัตตานี  … เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามสัญญา/ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท/หน่วยงานผู้ใช้ผลงานวิจัยอีกด้วย