อดีตข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ทำสวนอินทรีย์ ที่ราชบุรี

คุณโชคดี ตั้งจิตร อยู่บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หลังจากเกษียณอายุราชการ ได้ตั้งใจแน่วแน่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิต พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ ปลูกเอง แปรรูปเอง ขายเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต คนปลูกปลอดภัย ผู้บริโภคย่อมปลอดภัย ถึงจะเกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงถ่ายทอดความรู้ไปสู่พี่น้องเกษตรกร

10 ประเทศอาเซียน

เริ่มทำการเกษตร พ.ศ. 2558 เนื้อที่ทำการเกษตรประมาณ 10 ไร่ แรกเริ่มทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทำนาข้าว ส่งให้โรงสี โรงสีเป็นผู้กำหนดราคา ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย บ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ใช้สปริงเกลอร์รดน้ำช่วยประหยัดน้ำ นาข้าว ปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1 และข้าวหอมมะลิ ปลูกไม้ผล เช่น มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ ฝรั่งกิมจู ขนุน ผักพื้นเมือง ชะมวง เป็นต้น

แหนแดงในนาข้าว

ปลูกผักสลัดยกแคร่ ใช้ซาแรนคลุม ช่วยลดปัญหาด้วงหมัดผัก น้ำค้าง น้ำฝน ป้องกันหอยทากเข้าทำลาย พื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีทั้งปลูกพืชระยะสั้นและระยะยาว ปรับเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS : Participatory Organic Guarantee System คือ การรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรม และการเกษตรของท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อจําหน่ายในชุมชน หรือจําหน่ายตรงเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีการตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีหน่วยงานและกลุ่มเครือข่ายร่วมมือกันในการดำเนินงาน เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปากท่อร่วมใจ กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม เป็นต้น

ต้นทองหลาง

ปัจจุบันได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งสวนโชคสมบูรณ์เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ประจำจังหวัดราชบุรี และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกร เยาวชน ผู้สนใจ ทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาร่วมเรียนรู้

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ใช้หลักตลาดนำการผลิตให้มีรายได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ และรายเดือน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น ข้าวอินทรีย์ แปรรูปเป็นข้าวสาร บรรจุถุง มีทั้งข้าวกล้อง ข้าวขาว ซึ่งเป็นข้าวใหม่ไม่ข้ามปี เป็นข้าวที่มีชีวิต ไม่รมสารเคมีใดๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเหมาะกับผู้รักสุขภาพ ขายสิ่งดีๆ ให้ผู้บริโภค นอกจากนี้ การแปรรูปข้าวยังได้แกลบ ได้รำ ได้ปลายข้าว ได้ฟางข้าว ของเหลือใช้นำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในสวนอีกด้วย ลดปัญหาขยะ ลดต้นทุนการผลิต ของเหลือใช้ในสวนเป็นศูนย์ ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ได้นำแกลบมาเป็นวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่ไข่ ช่วยดูดซับกลิ่นมูลไก่ มีธาตุอาหารซิลิกานำมาปลูกผักได้คุณภาพดีแข็งแรง ใบไม้ต่างๆ รวมกับฟางข้าว มูลไก่ทำปุ๋ยหมัก

อีกทั้งมีการเลี้ยงแหนแดงไมโครฟิลล่า นำมาเป็นอาหารเสริมที่มีโปรตีนสูง ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ ให้แก่ไก่ไข่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ไก่ชอบมาก ถ่ายคล่อง มูลไม่มีกลิ่น ไข่ไก่ที่ได้เนื้อไข่นูนเด่น ไข่สีแดงดี เปลือกหนา ขนส่งจะไม่แตกง่าย เลี้ยงไก่ไข่ทำให้มีรายได้ทุกวัน แถมช่วยกำจัดวัชพืชใต้ต้นไม้ด้วย จำหน่ายไข่ไก่และผลผลิตในสวนแบบพรีออร์เดอร์ สั่งจองล่วงหน้า โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดความรู้ และการติดต่อสื่อสารให้สอดคล้องกับยุคสมัย และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ

แหนแดงไมโครฟิลล่าเป็นพืชตระกูลเฟิร์นชนิดลอยน้ำได้ นอกจากใช้เป็นอาหารเสริมให้ไก่ไข่แล้ว ยังช่วยลดต้นทุน ทดแทนการใช้ปุ๋ยในนาข้าว เนื่องจากกาบใบบนด้านหลังของแหนแดงมีโพรงใบและมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง ยังมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อหว่านแหนแดงไปในนา 1 ไร่ จะมีผลผลิตแหนแดง 3,000 กิโลกรัม (3 ตัน) เทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย 7-10 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าว สามารถนำมาตากแห้งทำปุ๋ยในแปลงผักสลัด นำมาใช้กับการทำเกษตรอินทรีย์ได้

ทั้งนี้ ได้ทำการทดลองร่วมกับกรมวิชาการเกษตร แปลงที่ใส่แหนแดงไมโครฟิลล่าจะให้ผลผลิตสูงกว่า อย่างมีนัยสำคัญ ดินร่วนซุยขึ้น มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นอีกด้วย วิธีการเลี้ยงแหนแดงไมโครฟิลล่า ก็ไม่ยุ่งยาก ที่สวนโชคสมบูรณ์มีจำหน่ายกิโลกรัมละ 70 บาท นอกจากนี้ ยังมีการหว่านปอเทืองปุ๋ยพืชสด ไม่เผาตอซัง หมักฟางข้าว ลดมลพิษในอากาศ ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และปลูกทองหลางรอบแปลงร่วมด้วย สามารถลดต้นทุนได้จริง

ท่านใดสนใจผลผลิตเกษตรอินทรีย์ พบกันได้ที่ ตลาดเกษตรกร ทุกวันอังคารและศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. ตรงข้ามโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี, สำหรับสถานีออแกนิคราชบุรี  เปิดจำหน่ายในวันเสาร์ ณ ปั๊ม ปตท. อัศวะ ถนนอู่ทอง อำเภอเมืองราชบุรี, วันอาทิตย์ พบกันที่โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม และในเร็วๆ นี้ ที่ ธ.ก.ส. สาขาเขาขวาง อำเภอโพธาราม ทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี

หากท่านใดสนใจความรู้เพิ่มเติม สามารถมาเยี่ยมชมสวนโชคสมบูรณ์ได้ หรือติดตามผลงานคุณโชคดี ตั้งจิตร ยินดีให้คำแนะนำ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-913-3014 หรือทาง เฟซบุ๊ก : Chokdee Tungjit หรือ ยูทูบ : สวนโชคสมบูรณ์เกษตรอินทรีย์