ม.มหิดล เสริมทักษะคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นสูงให้นักศึกษาทดลองออกแบบและผลิตวัคซีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สอนรายวิชาออนไลน์ “Protein Technologies and Applications” ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรายวิชาออนไลน์ “Protein Technologies and Applications” มีความโดดเด่นที่เทคนิคการสอนคุณภาพซึ่งใช้ได้ผลกับผู้เรียน โดยได้มีการใช้ “กระดานออนไลน์” ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ Microsoft Whiteboard และ Google Jamboard เพื่อเป็น “สื่อนำความคิด” ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถติดตามเนื้อหาด้วยความเข้าใจ และนึกภาพตามได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเริ่มจากกระดานออนไลน์ที่ว่างเปล่า แล้วจึงค่อยเขียนข้อสรุปและคำสำคัญต่างๆ พร้อมวาดภาพประกอบ จนออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ ผู้สอนยังเลือกใช้เทคนิคการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ขั้นสูง “Higher – Order Thinking Skills” ตามทฤษฎี “Bloom’s Taxonomy of Objectives” ของนักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน Benjamin Samuel Bloom (1913-1999) ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ต่อยอดพัฒนาการทางปัญญาจากขั้นกลาง-ขั้นสูงสุด ในการฝึกทักษะการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) มาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของรายวิชาออนไลน์ “Protein Technologies and Applications” ที่จะทำให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาของการเรียนการสอนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เปิดลงทะเบียนที่ https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/MAP-C.php และติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทาง https://mahidol.ac.th